Бог на Спиноза, в който вярвал Айнщайн

Бог не играе на зарове! – Айнщайн

 

Често пъти религиозните хора причисляват към редиците на религията учени, които не са религиозни. Цитират техни думи, споменаващи богове и считат това за доказателство за религиозност. Грешката им идва най-вече от непознаването на частта на атеизма, наречена Пародийни религии. Атеизмът разполага с доста голям обем пародийни богове.

Сред тези учени, които са атеисти, но са и почитатели на пародийни богове, е и Айнщайн. Любимата на всички реплика от спора на Айнщайн с Бор, гласяща: „Бог не играе на зарове“, се отнася до един доста конкретен бог, съвсем не взет от някоя свещена книга или споменат от някой свещенослужител. Става въпрос за Бога на Спиноза.

Богът на Спиноза е измислен от нидерландския философ Барух Спиноза и е пълната противоположност на християнския бог, но не в смисъла, който религиозните влагат в това. Спиноза охарактеризира измисления от него бог по друг начин. Той е като вечна и безкрайна истина, която няма ценност и няма смисъл, като всичко, което съществува. Този бог не е творец, не е предвидлив, не е дал безсмъртна душа, не е давал закони.

 

Айнщайн сам обяснява за религиозните си убеждения

“It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.”

Източник: Albert Einstein, in a letter March 24, 1954; from Albert Einstein the Human Side, Helen Dukas and Banesh Hoffman, eds., Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1981, p. 43.

Превод: „Това, което сте чели за моите религиозни убеждения, беше лъжа разбира се, лъжа,  която систематично бива повтаряна. Не вярвам в личен бог и никога не съм го отричал и съм го изявявал ясно. Ако нещо в мен може да се нарече религиозно, то това е неограничената почит към структурата на света, която нашата наука успява да разкрие.“

 

И какво е за него религията:

„The word God is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honourable, but still primitive legends which are nevertheless pretty childish. No interpretation no matter how subtle can (for me) change this. These […] interpretations are highly manifold according to their nature and have almost nothing to do with the original text. For me the Jewish religion like all other religions is an incarnation of the most childish superstitions. And the Jewish people to whom I gladly belong and with whose mentality I have a deep affinity have no different quality for me than all other people. As far as my experience goes, they are also no better than other human groups, although they are protected from the worst cancers by a lack of power. Otherwise I cannot see anything ‘chosen’ about them.“

Източник: en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein%27s_religious_views

Превод: Думата Бог за мен не е нищо повече от изява и продукт на човешката слабост, библията е колекция от почтени, но също така примитивни легенди, които са доста детински. Никаква интерпретация, без значение колко сложна, може (за мен) да промени това. Тези […] интерпретации са многобройни по природа и нямат нищо общо с оригиналния текст. За мен юдаизма, като всяка друга религия, е въплъщение на най-детинските суеверия. И евреите, към които с удоволствие принадлежа и към чиито манталитет имам дълбок афинитет, нямат по-различно качество за мен от другите хора. До колкото опитът ми показва, те не са също така по-добри от други човешки групи, въпреки че са предпазени от най-лошите видове рак като липса на власт. Иначе, не виждам нищо „избрано“ в тях.

 

…ето и в кой бог вярва:

“I believe in Spinoza’s God who reveals himself in the orderly harmony of what exists, not in a God who concerns himself with fates and actions of human beings.”

Източник: Albert Einstein, upon being asked if he believed in God by Rabbi Herbert Goldstein of the Institutional Synagogue, New York, April 24, 1921, published in the New York Times, April 25, 1929; from Einstein: The Life and Times, Ronald W. Clark, New York: World Publishing Co., 1971, p. 413; also cited as a telegram to a Jewish newspaper, 1929, Einstein Archive 33-272, from Alice Calaprice, ed., The Expanded Quotable Einstein, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000, p. 204.

Превод: „Вярвам в Бога на Спиноза, който се разкрива в организираната хармония на това, което съществува, а не в Бог, който се интересува от съдби и действия на човешки същества“.

Автор: Админ на atheism.top

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Нашите правила за GDPR трябва да бъдат прочетени и приети:
Този формуляр събира вашето име (ник) и имейл, така че да можем да следим коментарите, поставени на сайта - Повече информация.